Algemene Voorwaarden - #Keuzekracht

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel.

Artikel 1 – Definities                                                                                                                                          1.1 Training: Online & offline Training, opleiding, cursus, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2 Coaching traject: Een traject van een aantal vooraf bepaalde sessies waarbij #Keuzekracht de opdrachtgever coacht.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een coaching traject of training is gesloten.

1.4. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training of coaching deelneemt.

1.5. Training: Een training geïnitieerd door #Keuzekracht waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.6. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid                                                                                                                             De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen #Keuzekracht en opdrachtgever/deelnemer.

 

Artikel 3 – Coaching / Training: Aanmelding en betaling                                                                     3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een coaching traject of een training van #Keuzekracht door zich aan te melden via https://www.hashtagkeuzekracht.nl

3.2. Indien een persoon een optie op een training neemt, dan is dat zowel voor #Keuzekracht als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een training.

3.3. Indien #Keuzekracht de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de coaching of training tot stand.

3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5. #Keuzekracht brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een betaling via de website. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de coaching of training te voldoen. Indien deze termijn al verstreken is, gaat de aanmelding en betaling in overleg.  De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van #Keuzekracht waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

3.6 #Keuzekracht heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de training of coaching. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan #Keuzekracht.

 

Artikel 4 – Coaching / training: Annulering, verhindering en wijziging                                                4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

4.2. Annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de training is kosteloos. Bij annulering na 21 dagen voor aanvang van de training, of als opdrachtgever na aanvang van de  training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke training, in overleg te starten of te vervolgen.

4.3. Annulering binnen 48 uur voor aanvang van een coaching sessie is kosteloos. Bij annulering na 48 uur voor de sessie, of als de opdrachtgever na aanvang van het coaching traject de deelname beëindigt of om andere reden niet aan de sessie of sessies kan of wil deelnemen, betaalt de opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde coaching traject binnen een periode van 1 jaar na aanvang van het originele coaching traject in overleg met #Keuzekracht te starten of te vervolgen.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de training, in te halen in een overeenkomstige training.

4.4. #Keuzekracht heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van de deelnemer te weigeren. #Keuzekracht zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.5. #Keuzekracht  heeft het recht om een training of coaching te annuleren. #Keuzekracht zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.6. #Keuzekracht heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van coaching of training te wijzigen.

Artikel 5 – Overige training: Overeenkomst                                                                                             5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en coaching komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van #Keuzekracht

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door #Keuzekracht.

 

Artikel 6 – Overige training: Betaling                                                                                                          6.1. Opdrachtgever dient de kosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training of eerste coaching sessie te voldoen.  Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 2 dagen voor start training of eerste coaching sessie. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van #Keuzekracht waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

6.2. Indien voor aanvang van de training of eerste coaching sessie niet de volledige betaling van de kosten door #Keuzekracht is ontvangen, kan #Keuzekracht de training of coaching annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.3. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan #Keuzekracht.

6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de coaching / training beëindigen of afronden.

Artikel 7 – Overige training: Verplaatsing en annulering

7.1. Een coaching sessie / training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum van de training wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht. Bij verplaatsing korter dan 48 uur voor de afgesproken datum van de coaching sessie wordt 50% van de kosten extra in rekening gebracht.

7.2. #Keuzekracht behoudt zich het recht voor de training /coaching sessie te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. #Keuzekracht zal andere data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal #Keuzekracht de door opdrachtgever betaalde kosten binnen 14 dagen restitueren.

 

Artikel 8 – Vervanging trainer                                                                                                               #Keuzekracht draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid / klachtenprocedure                                                                                 9.1. #Keuzekracht spant zich in om de gegeven coaching en training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. #Keuzekracht is tegenover deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.3. #Keuzekracht is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. #Keuzekracht is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever / deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever / deelnemer een klacht heeft over #Keuzekracht, diens personeel of voor #Keuzekracht werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op https://www.hashtagkeuzekracht.nl

 

Artikel 10 – Geheimhouding en vertrouwelijkheid                                                                               Door opdrachtgever / deelnemer verstrekte informatie wordt door #Keuzekracht, diens personeel en voor #Keuzekracht werkzame personen vertrouwelijk behandeld. #Keuzekracht conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom                                                                                                                  11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van #Keuzekracht is opdrachtgever / deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan #Keuzekracht.